Ubiquiti – EdgeRouter – Các gói được xử lý bởi EdgeRouter như thế nào?

Câu trả lời

Đường dẫn của các gói dữ liệu phụ thuộc vào từng cấu hình Ubiquiti – EdgeRouter riêng lẻ (ví dụ tường lửa).

Thứ tự các tính năng trong EdgeOS thông qua đó các gói tin có thể vượt qua.

Viết một bình luận