Ubiquiti – EdgeRouter – Các tính năng backend của EdgeOS

Người đọc sẽ tìm hiểu về các dự án mã nguồn mở mà trên đó nhiều tính năng Ubiquiti – EdgeOS được dựa. Nếu bạn biết chúng là gì, nó có thể giúp bạn hiểu được hệ thống và viết ra những yêu cầu về tính năng tốt hơn.

Services


Firewallnetfilter
Firewall groupsipset
NATnetfilter
Web ProxySquid
URL filteringSquidGuard
Routing stackQuagga
DHCPISC DHCPD*
DNS forwardingdnsmasq
SSHOpenSSH
IPsec VPNStrongSWAN
OpenVPNOpenVPN
PPTP serverpoptop
PPPOERP-PPPOE
SNMPNET-SNMP
LLDP and other discovery protocolslldpd
HTTP serverlighttpd
Netflow/Sflowpmacct
L2TPxl2tpd
Base systemDebian GNU/Linux

 *Note: ISC DHCPD is default, however in 1.9.0 dnsmasq may be enabled for DHCP.

Viết một bình luận