Ubiquiti – EdgeRouter – Tạo và xóa các tài khoản người dùng trên EdgeOS

Tổng quan


Người dùng sẽ tìm hiểu cách gỡ bỏ tài khoản người dùng mặc định trong Ubiquiti – EdgeOS bằng GUI hoặc CLI. Xác thực * cũng có thể được thiết lập và quản lý thông qua một máy chủ RADIUS.

Sử dụng GUI


Để xóa tài khoản người dùng mặc định, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tạo một người dùng mới.
  2. Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng mặc định.
  3. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới.
  4. Xóa tài khoản người dùng mặc định.

Using CLI


Use the setcommitsaveexit, and delete commands.

Create New User Account

ubnt@ubnt:~$ configure
[edit]
ubnt@ubnt# set system login user admin1 authentication plaintext-password admin1pass
[edit]
ubnt@ubnt# commit
[edit]
ubnt@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ubnt@ubnt# exit
exit
ubnt@ubnt:~$ exit
logout

Delete Default User Account

Welcome to EdgeOS ubnt ttyS0
ubnt login: admin1
Password:
Linux ubnt 2.6.32.13-UBNT #1 SMP Fri Jun 8 09:48:31 PDT 2012 mips64
Welcome to EdgeOS
admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# delete system login user ubnt
[edit]
admin1@ubnt# commit
[edit]
admin1@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$

The plaintext password that you entered is converted to an encrypted password.

admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# show system login
 user admin1 {
 authentication {
 encrypted-password $1$mv8ERQ1T$7xq/eUDwy/5And7nV.9r6.
 plaintext-password ""
 }
}
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$

RADIUS

EdgeOS supports login authentication using an external RADIUS server. To configure a RADIUS login, use the following commands:

configure
set system login radius-server  secret 
commit
save
exit

Chú thích

* Tài khoản người dùng cục bộ cũng phải tồn tại trên hệ thống ngay cả khi xác thực bằng RADIUS được sử dụng.

Viết một bình luận