Làm thế nào để sao lưu và khôi phục lại Microsoft SQL server với Active Backup for Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình sao lưu và phục hồi các máy chủ Microsoft SQL.

Chú thích:

Yêu cầu đối với máy chủ được sao lưu

§  Các máy chủ phải chạy Windows Server 2012 trở lên.

§  Windows VSS phải được bật. (Để biết thêm thông tin về cách bật Windows VSS, vui lòng tham khảo  Protect Data on Remote SMB File Shares using VSS.)

Nội dung

1.     Sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn

2.     Khôi phục cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn


1. Sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn

Phần này giải thích cách sao lưu các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL bằng cách sử dụng Active Backup for Server.

1.     Đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn và mở  Microsoft SQL Server Management Studio . Nhấp chuột phải vào  Properties , và sau đó đi đến  tab Database Settings để định vị đường dẫn cục bộ của cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn.

2.     Làm theo các bước được mô tả trong bài viết trợ giúp, Active Backup for Server , để tạo một tác vụ sao lưu.

3.     Chọn đường dẫn cục bộ của cơ sở dữ liệu của bạn làm thư mục nguồn.

4.     Kích hoạt Windows VSS để đảm bảo tính nhất quán sao lưu.

5.     Chạy công việc theo hướng dẫn của trình hướng dẫn.

2. Phục hồi cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn

Phần này giải thích làm thế nào để khôi phục lại cơ sở dữ liệu Microsoft SQL bằng cách sử dụng Active Backup for Server.

1.     Đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn. Vào  Microsoft SQL Server Management Studio  và nhấn chuột phải vào Stop  để dừng dịch vụ cho cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn.

2.     Thực hiện theo các bước được mô tả trong bài viết trợ giúp, Active Backup for Server , để khôi phục nhiệm vụ sao lưu từ Active Backup for Server.

3.     Sau khi khôi phục lại nhiệm vụ, đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn. Vào  Microsoft SQL Server Management Studio và kích chuột phải vào  Start để bắt đầu dịch vụ cho cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn.

Lưu ý: Máy phục vụ SQL mà nhiệm vụ được khôi phục phải có cùng phiên bản với cơ sở dữ liệu SQL được sao lưu.

Viết một bình luận