WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P1

Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P.1 Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần1: … Đọc tiếp

WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P2

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần 2: Tạo AP Group Sau khi tạo thành công SSID, ta sẽ … Đọc tiếp

WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P3

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần 3: Thêm AP Group vào Access Point Sau khi đã tạo SSID … Đọc tiếp

Wifi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cho Access Point tự cấp DHCP

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP B1: Đầu tiên Anh(Chị) cần phải vào mục AP Groups và chọn AP Groups chứa WLAN(SSID) mà Anh(Chị) muốn cho … Đọc tiếp