Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek

Trong một số trường hợp tại văn phòng công ty hay nhà máy chúng ta có nhiều thiết bị Router Draytek và các khu vực hoạt động ở nhiều dải mạng IP khác nhau, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ IT, quản trị mạng hệ thống cấu hình sao cho giữa các thiết bị định tuyến Draytek  có thể Routing thông giữa các dải mạng để truyền, sử dụng dữ liệu chung

 Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek

Giả sử có sơ đồ mạng như trên, yêu cầu cho LAN1 và LAN2 có thể truy cập lẫn nhau, ta thực hiện như sau:

 A.Trên Router(1): Thực hiện Static router
     Vào LAN>> Static Route, chọn một profile

 • Check Enable
 • Destination IP Address/ Subnet Mask: điền lớp LAN Router(2)
 • Gateway IP Address: Điền IP WAN Router(2)
 • Network Interface: Chọn LAN
 • Nhấn OK

 Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek 2

B. Trên Router(2): Sử dụng IP for Routing Usage
   a. Các dòng sản phẩm cũ DrayTek V2910, V2110…
       Vào LAN>> Gerneral Setup

 • LAN IP Network Configuration
  • 1st IP Address: Đổi  thành IP không sử dụng( ví dụ: 10.0.0.1)
  • Enable For IP Routing Usage
  • 2nd IP Address/ 2nd Subnet Mask: điền lớp mạng LAN Router(2)
 • DHCP Server Configuration
  • Enable Server
  • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp của LAN Router(2)
  • IP Pool Counts: Số lượng IP cấp
  • Gateway IP Address: điền IP 2nd Bubnet
  • Nhấn OK

 Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek 3   

b. DrayTek V2920, V2925,…

 1. Kích hoạt LAN 2
  Vào LAN >> VLAN
 • Check Enable
 • Check tất cả các PortSubnet chọn LAN2
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK để reboot thiết bị

 Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek 4

 1. Cấu hình LAN 2 mode route
  Đăng nhập lại bằng IP 192.168.2.1
  Vào LAN>> General Setup, LAN2, nhấn Details Page
 • Network Configuration
  • Check Enable
  • Chọn For IP Routing Usage
  • IP Address/ 2nd Subnet Mask: điền lớp mạng LAN Router(2)
 • DHCP Server Configuration
  • Enable Server
  • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp của LAN Router(2)
  • IP Pool Counts: Số lượng IP cấp
  • Gateway IP Address: điền IP
  • Nhấn OK

 Hướng dẫn cài đặt cấu hình Routing giữa 2 thiết bị Router Draytek 5