Vigor2912 – Vigor2925 – Cấu hình NAT port cho Camera, web server và các dịch vụ khác

Chức năng này cho phép bên ngoài có thể truy cập đến server bên trong (Web server, FTP server,…) hoặc các máy tính bên trong.

 
Bước 1: Đổi port router
Mặc định, router DrayTek sử dụng các port 21, 22, 23, 80, 443, 8069. Nếu port server sử dụng không trùng với các port này, ta có thể bỏ qua bước này. Ví dụ, Cần NAT Web server ra ngoài với port 80. Vì port này đã trùng với port router, nên phải đổi port router thành port khác.
 
Vào System Maintenance >> Management
HTTP port: Mặc định 80, đổi thành port khác (ví dụ: 8080)
Nhấn OK
 
 
Lưu ý: nếu đã đổi port web login router từ 80 8080 thì sau này muốn đăng nhập vào router phải thêm :8080 (ví dụ: trước khi đổi đăng nhập router bằng http://192.168.1.1 thì sau khi đổi muốn đăng nhập vào router phải sử dụng: http://192.168.1.1:8080
 
Bước 2: NAT server ra ngoài
Có 3 cách: Port Redirection, Open Port, DMZ. Chỉ làm 1 trong 3, không làm cả 3
1.Port Redirection
 • Vào NAT >> Port Redirection, chọn 1 index
 • Chọn Enable
 • Mode: Chọn Single
 • Service Name: Đặt tên dịch vụ
 • Protocol: Chọn TCP
 • WAN Interface: Chọn WAN cần NAT (Mặc định chọn ALL)
 • WAN IP: Chọn IP Public
 • Public Port: Port bên ngoài truy cập ( có thể giống hoặc khác port cần NAT)
 • Source IP: Những IP có thể truy cập server từ bên ngoài (mặc định là Any)
 • Private IP: IP Server
 • Private Port: Port cần NAT
2 NAT mo port
 
2. Open Ports
Vào NAT >> Open Ports, chọn 1 index
 • Chọn Enable Open Ports
 • Comment: Đặt tên profile
 • WAN Interface: Chọn WAN cần NAT
 • Source IP: IP được phép truy cập server từ bên ngoài (mặc định Any)
 • Private IP: IP server
 • Protocol: Chọn TCP
 • Start Port: Port bắt đầu
 • End Port: Port kết thúc
 
3. DMZ
Vào NAT >> DMZ, Chọn WAN cần NAT
 • Chọn Private IP
 • Private IP: Điền IP server
 • Nhấn OK

Viết một bình luận