Vigor2912 – Vigor2925 – Cấu hình dãy IP public (IP Route / IP Alias)

WAN IP Alias được sử dụng trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public và được chạy duy nhất trên WAN 1. Có 2 cách để cấu hình IP Public: IP for route và IP for NAT (IP Alias).Ví dụ: bạn có dãy IP Public 113.161.118.112, Subnet mask 255.255.255.248, dãy IP Public mà bạn được sử dụng 113.161.118.113 đến 113.161.118.118

Cách 1: Cấu hình IP for route:
Lan >>> General Setup >>>  Nhấn Details Page của IP Routed Subnet
– Chọn Enable
– IP Adreess:  113.161.118.113
– Subnet Mask: 255.255.255.248
Trên máy tính bạn gán IP Public và trỏ IP gateway về router 113.161.118.113
Cách 2:. Cấu hình IP for NAT (IP Alias)
Internet Access -> PPPoE: bạn click vào WAN IP Alias , chọn Enable và nhập dãy IP Public mà bạn được sử dụng.
Trong phần NAT bao gồm Port Redirecion, DMZ Host, Open Ports. Bạn có thể NAT theo từng tính năng và gán IP Public vào WAN IP.Port Redirection:
DMZ Host:
Open Port:

Viết một bình luận