Ubiquiti – EdgeRouter – Tài khoản Người dùng (User Accounts)

Bạn có thể quản lý tài khoản người dùng và thiết lập xác thực bằng máy chủ RADIUS.

Để tăng cường bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi đăng nhập mặc định bằng cách thiết lập một tài khoản người dùng mới và sau đó xóa tài khoản người dùng mặc định:

  1. Tạo một người dùng mới.
  2. Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng mặc định.
  3. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới.
  4. Xóa tài khoản người dùng mặc định.

Sử dụng lệnh  set ,  commit ,  save ,  exit , và  delete  .

Tạo tài khoản người dùng mới

Tạo tài khoản người dùng mới và đăng xuất khỏi tài khoản người dùng mặc định.

ubnt@ubnt:~$ configure
[edit]
ubnt@ubnt# set system login user admin1 authentication plaintext-password admin1pass
[edit]
ubnt@ubnt# commit
[edit]
ubnt@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ubnt@ubnt# exit
exit
ubnt@ubnt:~$ exit
logout

 

Xóa Tài khoản Người dùng Mặc định

Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới và xóa tài khoản người dùng mặc định.

Welcome to EdgeOS ubnt ttyS0
ubnt login: admin1
Password:
Linux ubnt 2.6.32.13-UBNT #1 SMP Fri Jun 8 09:48:31 PDT 2012 mips64
Welcome to EdgeOS
admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# delete system login user ubnt
[edit]
admin1@ubnt# commit
[edit]
admin1@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$

Mật khẩu thuần túy mà bạn nhập vào được chuyển đổi sang mật khẩu được mã hóa.

admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# show system login
 user admin1 {
 authentication {
 encrypted-password $1$mv8ERQ1T$7xq/eUDwy/5And7nV.9r6.
 plaintext-password ""
 }
}
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$

 

Định cấu hình Xác thực RADIUS

EdgeOS hỗ trợ xác thực đăng nhập bằng cách sử dụng một máy chủ RADIUS bên ngoài. Để định cấu hình đăng nhập RADIUS, sử dụng các lệnh sau:

configure
set system login radius-server  secret 
commit
save
exit

Lưu ý quan trọng:  Tài khoản người dùng cục bộ cũng phải tồn tại trên hệ thống ngay cả khi xác thực bằng RADIUS được sử dụng.

 

 UBNT-James

Bạn có thể quản lý tài khoản người dùng và thiết lập xác thực bằng máy chủ RADIUS.

Để tăng cường bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi đăng nhập mặc định bằng cách thiết lập một tài khoản người dùng mới và sau đó xóa tài khoản người dùng mặc định:

  1. Tạo một người dùng mới.
  2. Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng mặc định.
  3. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới.
  4. Xóa tài khoản người dùng mặc định.

Sử dụng lệnh  set ,  commit ,  save ,  exit , và  delete  .

 

Tạo tài khoản người dùng mới

Tạo tài khoản người dùng mới và đăng xuất khỏi tài khoản người dùng mặc định.

ubnt@ubnt:~$ configure
[edit]
ubnt@ubnt# set system login user admin1 authentication plaintext-password admin1pass
[edit]
ubnt@ubnt# commit
[edit]
ubnt@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ubnt@ubnt# exit
exit
ubnt@ubnt:~$ exit
logout

 

Xóa Tài khoản Người dùng Mặc định

Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới và xóa tài khoản người dùng mặc định.

Welcome to EdgeOS ubnt ttyS0
ubnt login: admin1
Password:
Linux ubnt 2.6.32.13-UBNT #1 SMP Fri Jun 8 09:48:31 PDT 2012 mips64
Welcome to EdgeOS
admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# delete system login user ubnt
[edit]
admin1@ubnt# commit
[edit]
admin1@ubnt# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$

Mật khẩu thuần túy mà bạn nhập vào được chuyển đổi sang mật khẩu được mã hóa.

admin1@ubnt:~$ configure
[edit]
admin1@ubnt# show system login
 user admin1 {
 authentication {
 encrypted-password $1$mv8ERQ1T$7xq/eUDwy/5And7nV.9r6.
 plaintext-password ""
 }
}
[edit]
admin1@ubnt# exit
exit
admin1@ubnt:~$
admin1 @ ubnt # exit lối thoát admin1 @ ubnt: ~ $

 

Định cấu hình Xác thực RADIUS

EdgeOS hỗ trợ xác thực đăng nhập bằng cách sử dụng một máy chủ RADIUS bên ngoài. Để định cấu hình đăng nhập RADIUS, sử dụng các lệnh sau:

configure
set system login radius-server  secret 
commit
save
exit

Lưu ý quan trọng:  Tài khoản người dùng cục bộ cũng phải tồn tại trên hệ thống ngay cả khi xác thực bằng RADIUS được sử dụng.

 

 UBNT-James

Viết một bình luận