Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 4 : Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị Qnap.

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQnapcloud Link, DDNS trên thiết bị Qnap.

– Truy cập Main Menu, chọn myQNAPcloud.

 – Tiến hành bắt đầu cấu hình với Get Started.

 – Chọn Start.

 – Điền tài khoản QNAP ID.

  • Nếu chưa có tài khoản trên Qnap Cloud, chọn Create QNAP ID để đăng kí tài khoản.

 – Sau khi đã đăng kí tài khoản xong, quay lại phần tài khoản QNAP ID để đăng nhập, tiếp theo nhập Device name.

 – Tick chọn DDNS và myQNAPcloud Link. Chọn Next.

 – Sau khi qua trình thiết lập thành công. Chọn Next.

 – Chọn Finish để hoàn tất quá trình.

– Truy cập từ xa đối với myQNAPcloud Link.

  • Đăng nhập Qnap Account.

  • Qua cloud của Qnap sẽ chuyển hướng đến thiết bị Qnap của bạn.

– Đối với truy cập từ xa bằng tên miền DDNS

 

  • Đặt IP tĩnh cho thiết bị. Chọn Network & Virtual Switch.

  • Chọn Use static IP address để tiến hành set IP tĩnh cho thiết bị.

  • Trên các thiết bị định tuyến kết nối đến Qnap, tiến hành mở các Port mặc định với địa chỉ IP tĩnh của thiết bị như sau để sử dụng :

Dịch Vụ

Port

NAS Web

8080

Netbios/SAMBA

137, 138, 139, 445

– Truy cập từ xa bằng tên miền DDNS của Qnap đã tạo trước đó. Với cấu trúc : xxx.myqnapcloud.com:8080 ( xxx : trên device name đã tạo trước đó).