Hướng dẫn kết nối giữa Router Mikrotik và Draytek qua QUA VPN PPTP

2. Kết nối 2 mạng LAN qua 2 Router qua VPN PPTP.


Với yêu cầu không cần mã hóa dữ liệu cao, lần này chúng tôi cần xây dựng một phương pháp kết nối 2 mạng LAN qua môi trường Internet thông qua phương pháp VPN PPTP.
Phương pháp hiện thực:
Do đặc tính của VPN theo phương pháp PPTP, đòi hỏi cần một Router luôn chạy dịch vụ (giống như máy chủ) và các Router khác, thiết bị khác kết nối về (giống như máy
khách).
Trong tình huống này,
Chúng tôi sử dụng Router Draytek máy chủ PPTP.
Chúng tôi sử dụng Router Mikrotik và các thiết bị khác máy khách.
Tại Router Draytek.
Chúng tôi đi vào Menu VPN & Remote Access > LAN to LAN và chọn mục 1.


Tại Mục Profile Index : 1 và Mục 2. Dial-Out Settings


Bởi Router Draytek đóng vai trò là máy chủ PPTP nên chúng tôi sẽ Chọn Dial-in (lắng nghe kết nối từ bên ngoài Internet).
Mục VPN Dial-Out Through: WAN 1 First để sử dụng đường WAN 1 làm đường Internet để lắng nghe các kết nối PPTP từ bên ngoài Internet
Tại mục 3. Dial-In Settings, chúng tôi bật PPTP và tạo một tài khoản anz/anz


Lưu ý !
Tài khoản anz/anz được sử dụng để kết nối PPTP trên Router Mikrotik.
Kế tiếp, tại Mục 4. GRE Setting và 5. TCP/IP Network Setting
Chúng tôi sẽ chỉ dẫn đường đi tới lớp mạng phía Router Mikrotik tại mục Remote Network IP kèm theo Remote Network Mask.
Các giá trị My WAN IP và Remote Gateway IP chúng tôi để giá trị mặc định


Kết thúc cài đặt trên Router Draytek.
Thận trọng !
Trong Menu VPN and Remote Access > Remote Dial-In User.
Thẻ này được sử dụng khi bạn kết nối các thiết bị đơn lẻ ngoài mạng Internet vào mạng Draytek, trong khi đó, thẻ LAN to LAN được sử dụng để kết nối các mạng LAN qua môi trường Internet.
Nghĩa là:
Remote Dial-In User: Sử dụng cho thiết bị đơn lẻ kết nối vào
LAN to LAN: Sử dụng cho mạng LAN từ Internet kết nối vào.
Tại Router Mikrotik.
Chúng tôi vào Menu PPP – Interfaces > Chọn PPTP Client


Sử dụng thông tin:
User: anz
Password: anz
Connect To: 12.13.14.19 – Địa chỉ IP Public Router Draytek.


Kết thúc cài đặt.
__________________________________________________________________________________

Kiểm thử cài đặt.

Chúng tôi sử dụng một máy tính trong mạng LAN Router Mikrotik và thử gửi lệnh ping để kiểm tra

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn kết nối giữa Router MIKROTIK VÀ DRAYTEK sử dụng đường hầm GRE
Hướng dẫn kết nối giữa Router Mikrotik và Draytek qua VPN PPTP
Hướng dẫn kết nối giữa Router Mikrotik và Draytek qua VPN L2TP/IPSec