VT.hd.UNIFI.005 – CẤU HÌNH USER GROUPS – WiFi UniFi Controller

Hướng dẫn liên quan:

  • UNIFI – CẤU HÌNH Wireless Networks

Truy cập Unifi controller -> Setting ->User Group

1: Nhóm user mặc định của hệ thống với băng thông không giới hạn, không xóa được chỉ có thể thay đổi tên và giới hạn băng thông

2: Nhóm user được tạo ra khi click vào nút “+CREATE NEW USER GROUP”

Tạo user group mới

3: Đặt tên cho user group

4: check vào các ô trên nếu muốn giới hạn băng thông Download/Upload và đặt giá trị max theo đơn vị Kbps, với các thao tác duyệt web thông thường khoảng 500 Kbps có thể chấp nhận được.

“SAVE” để lưu lại cấu hình.

Viết một bình luận