Hướng dẫn sử dụng NAS Synology – Tạo Shared Folder, User và Group (P2)

Ở phần trước, ta đã tạo xong phần Shared Folder. Ở bài này ta sẽ tạo User (người dùng) và Group (nhóm người dùng)

1. Tạo User – Người sử dụng 

Thiết bị lưu trữ NAS Synology là thiết bị có thể nhiều người truy cập vào được và để lấy dữ liệu từ các Thư mục. Để có thể cho nhiều người truy cập và giới hạn phân quyền truy cập Thư mục đó thì ta sẽ phải tạo thêm các tài khoản.

B1: Mở Control PanelUser & Group → User

B2: Chọn Create để khởi tạo Trình hướng dẫn tạo người dùng

B3: Trên trang Enter user information, chỉ định các tùy chọn sau:

Name:  tên người sử dụng, phần này là bắt buộc

Description: mô tả ngắn gọn người sử dụng

Email: địa chỉ email của người dùng đó, các thông báo hệ thống, tài khoản sẽ được gửi đến địa chỉ đấy

Password: nhập mật khẩu cho người dùng hoặc chọn vào tạo mật khẩu ngẫu nhiên để tự động tạo mật khẩu mạng

Send a notification mail to the newly created user: nếu chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người dùng về tài khoản mới. Tùy chọn này yêu cầu bật thông báo email hệ thống tại Control Panel à Notification à Email. Mặc định, mật khẩu người dùng không được hiển thị trong thông báo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận mật khẩu trong thông báo tin nhắn, tick vào mục Display user password in notification mail

Disallow the user to change account password: người sử dụng tài khoản đó sẽ không thể đổi pass, chỉ có loại tài khoản quản trị mới đổi được

Tiếp theo là cho tài khoản đó vào trong nhóm nào, mặc định trên này có 3 loại nhóm: quản trị (administrator), dịch vụ web (http), người dùng (users). Mặc định tài khoản bạn tạo sẽ được cho vào nhóm người dùng. Ngoài ra bạn có thể tạo thêm các nhóm (Group) khác và gán phân quyền cho nhóm đó

Tiếp đến là phần gán giới hạn dung lượng cho các Shared Folder, mục này cho phép một tài khoản người dùng có thể được sử dụng trong thư mục đó là bao nhiêu Gb dung lượng

Gán quyền truy cập các ứng dụng của người dùng đó, bạn có thể chỉ định người đó được sử dụng ứng dụng đang chạy trên NAS

Gán quyền truy cập tới thư mục: ở đây bạn có thể cho phép người dùng đó có quyền truy cập tới một hay các thư mục tạo từ trước. Có 3 chế độ: không cho truy cập (No Access), được đọc/ghi (Read/Write) và chỉ đọc (Read Only)

Đặt giới hạn tốc độ cho người dùng: bạn có thể đặt giới hạn cho các dịch vụ khác nhau để hạn chế lượng băng thông của người  dùng khi sử dụng truyền file.

2. Tạo Group – Nhóm người dùng

Khi bên bạn có nhiều người dùng cùng một phòng ban hay bộ phận thì ta có thể gộp nhiều tài khoản cho cùng vào một nhóm để người quản trị có thể quản lý hay phân quyền, giới hạn nhanh hơn

B1: Vào Control Panel → User&Group → Group

B2: Ấn Create để chạy giao diện, bạn đặt tên cho Group và mô tả

B3: Gán những tài khoản người vào tên Group bạn tạo

B4: Phân quyền truy cập Shared Folder cho Group

B5: Cho phép chỉ định được sử dụng bao nhiêu dung lượng trong Shared Folder

 

B6: Gán quyền truy cập ứng dụng

B7: Đặt giới hạn tốc độ sử dụng dịch vụ cho Group 

Lúc này ta đã tạo xong Group