Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 3 : Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền user sử dụng các thư mục

– Hướng dẫn tạo Share Folder , Tạo User , Phân quyền User sử dụng thư mục chia sẻ, truy cập share folder bằng dịch vụ SMB, map thư mục để sử dụng trực tiếp trên Laptop, PC.

– Chọn File Station, tiến hành tạo Shared Folder.

– Đặt tên cho thư mục Shared Folder, giới hạn lưu lượng của thư mục chia sẻ trong Volume.

– Thư mục Share Folder mới đã được tạo, tiếp tục đến phần tạo user, thiết lập các quyền của các user sử dụng thư mục đó. Mặc định Qnap sẽ tạo 1 thư mục chia sẻ “Public” khi tạo Volume mới.

– Vào phần Control Panel. Chọn Users để tiến hành tạo người sử dụng trên thiết bị Qnap.

– Chọn Create a User.

       + Tạo username và password , các thông tin liên quan của người sử dung.

       + User Group: trỏ user vào group ( 1 nhóm các user có chức năng, nhiệm vụ giống nhau).

       + Shared Folder Permisssion: (Cấp quyền cho user sử dụng thư mục) :

    • Read Only  : các user có quyền truy cập vào thư mục, được xem tài liệu nhưng không có quyền chỉnh sửa tài liệu.
    • Read/Write : các user có quyền truy cập vào thư mục, được xem và chỉnh sửa tài liệu.
    • Deny           : cấm không cho user truy cập vào thư mục.

       + Edit Application Privilege: gán cho user đó được sử dụng những ứng dụng, dịch vụ nào (mặc định ở đây là sẽ được quyền sử dụng hết).

– Truy cập SMB trong mạng Local để truy cập thư mục chia sẻ. Trên Laptop/PC gõ lệnh “Run”, điền địa chỉ IP của thiết bị lưu trữ Qnap như hình bên dưới.

– Nhập user/password đã được tạo trên thiết bị Qnap.

– Những user đã được cấp quyền cho thư mục nào, thì sẽ được quyền trên các thư mục đó.

– Map Share Folder : Click chọn phải vào thư mục cần Map, chọn Map network drive.

– Một thư mục trong Qnap sẽ được map thẳng lên Laptop/PC, các user có thể sử dụng trực tiếp trên thư mục đó mà không cần login lại vào Qnap.