Hướng dẫn cấu hình Mikrotik VNP site to site IpSec tunnel

Mục lục:

 1. Mô hình
 2. Tạo mới proposal
 3. Cấu hình peer
 4. NAT bypass
 5. Kiểm tra kết nối
Mô hình
Vpn Site to Site mikrotik
Router ở Office 1 và Office 2 được kết nối ra internet
Các workstation ở phía trong và được NAT ra ngoài qua router.
Office 1 :
 • Public IP : 113.190.240.135
 • Local subnet : 10.0.1.0/24
 • Router : 10.0.1.254
Office 2 :
 • Public IP : 14.176.232.181
 • Local subnet : 172.16.1.0/24
 • Router : 172.16.1.1
Tạo mới proposal
Auth.Algorithms : tick chọn md5 và sha1
Encr.Algorithms : 3des
**Office 1 : **
 Office1.1
Office 2 :
Office2.1
Cấu hình peer
 • Address : IP Wan của router kết nối đến
 • Port : 500 (deafault)
 • Auth.Method : pre shared key
 • Secret : mật khẩu dùng để xác thực kết nối VPN
 • Policy Tempalte Group : default
 • Exchange Mode : main
 • My ID : auto
 • Proposal Check : obey
 • Hash Algorithm : md5
 • Encryption Algorithm : 3des
 • DH Group : modp1024
 • Generate Policy : no
 • DPD Interval : 120
**Office 1 : **
Office1.2
Office 2 :
Office2.2
Sau khi chúng ta đã có proposal và peer, bước tiếp theo chúng ta cần IpSec policy. Ở đây chúng ta muốn mã hoá traffic tới từ 172.16.1.0/24 tới 10.0.1.0/24 và ngược lại.
Office 1 :
 • Chain : forward
 • Src Address : 10.0.1.0/24
 • Dst Address : 172.16.1.0/24
 • Action : encrypt
 • Level : unique
 • IPsec Protocols : esp
 • Tick lựa chọn tunnel
 • SA Src. Address : 113.190.240.135
 • SA Dst. Address : 14.176.232.181
Proposal : Chọn proposal vừa tạo ở trên
Office1.4.1.png
Office1.4.2.png
Office 2 :
 • Chain : forward
 • Src Address : 172.16.1.0/24
 • Dst Address : 10.0.1.0/24
 • Action : encrypt
 • Level : unique
 • IPsec Protocols : esp
 • Tick lựa chọn tunnel
 • SA Src. Address : 14.176.232.181
 • SA Dst. Address : 113.190.240.135
Proposal : Chọn proposal vừa tạo ở trên
Office2.3.1.png
Office2.3.2.png
NAT bypass
Tại thời điểm này, nếu bạn thử thiết lập kết nối IpSec sẽ chưa hoạt động, các gói tin sẽ bị từ chối. Bởi vì cả 2 router có Nat rule thay đổi địa chỉ nguồn sau khi gói tin đã được mã hoá. Remote router nhận được gói tín mã hoá nhưng không thể giải mã bởi vì địa chỉ nguồn không khớp với địa chỉ nguồn đã định nghĩa trong cấu hình policy.
Để fix chúng ta cần setup rule NAT bypass.
Office 1 :
 • Src. Add : 10.0.1.0/24
 • Dst. Add : 172.16.1.0/24
 • Action : accept
Office1.6.png
Office1.6.2.png
Office 2 :
 • Src. Add : 172.16.1.0/24
 • Dst. Add : 10.0.1.0/24
 • Action : accept
Office2.4.1.png
Office2.4.2.png
Note: Nếu kết nối VPN đã được thiết lập trước khi thêm NAT bypass rule, bạn phải xoá kết nối đã tồn tại hoặc restart lại router.
Một việc rất quan trọng nữa đó là bypass rule phải được đặt ở trên cùng của tất cả các NAT rule.
Kiểm tra kết nối
Các bạn vào menu Tool/Ping
Office 1 :
Ping đến router của Office 2
ping 172.16.png
**Office 2 : **
Ping đến router của Office 1
Ping 10.0.1.254.png
Option
Trong quá trình setup mặc dù đã thực hiện tất cả những bước trên nếu vẫn chưa thành công các bạn hãy thử thêm những bước sau :
Thêm rule dst NAT :
Office1.7.1.png
Office1.7.2.png
Thêm mange rule :
Office1.8.1.png
Office1.8.2.png
Nguồn tham khảo:
Chatwork : Lê Tuấn Minh
Email : le.tuan.minh@framgia.com – Viblo.asia

Viết một bình luận