Hướng dẫn nâng cấp firmware thông qua SSH

Thực hiện

Update thông qua SSH

upgrade http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/version-of-ap-see-ref-table-below/firmware.bin

Chú ý :

  • Đối với USG or USG-Pro-4 ta cần phải đăng nhập và sử dụng lệnh : sudo su
  • Việc update đòi hỏi phải trỏ về URL, controller, hay máy chủ…
Đọc thêm