Cách chọn phiên bản Controller thủ công trên Cloud Key

Lưu ý :

Nên backup lại cấu hình trước khi thay đổi phiên bản Controller
Chọn phiên bản Controller thấp hơn đồng nghĩa với việc sẽ thiếu một số tính năng mới.
Thực hiện
1. Đầu tiên bạn cần tải phiên bản controller về máy ( link :https://downloads.ubnt.com/unifi ). Chọn hệ điều hành Linux.
Lưu ý : phải tải từ trang chính thức hoặc các diễn đàn của hãng để đảm bảo sự ổn định cho Controller
2. Log in vào Cloud Key bằng SSH > Nếu bạn không nhớ IP của Cloud Key thì bạn có thể sử dụng Unifi Discover Tool để scan ra IP của nó.
3. Sau khi login vào Cloud Key bạn dụng lệnh để thay đổi thư mục /tmp bằng lệnh : cd/tmp
 root@UniFi-CloudKey:/tmp#
4. Từ đây bạn gõ dòng lệnh : root@UniFi-CloudKey:/tmp# wget http://dl.ubnt.com/unifi/4.8.12/unifi_sysvinit_all.deb -> enter
5. File được tải về để cài đặt controller nằm trong file : dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb
6. Khi đã cài đặt xong, bạn trở lại phần /tmp# dùng lệnh : rm unifi_sysvinit_all.deb ( để xóa các file đã tải về mục đích làm tróng bộ nhớ )
7. Thoát khỏi SSH, lúc này Controller đã được cài đặt xong

Viết một bình luận