Wifi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cho Access Point tự cấp DHCP

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP B1: Đầu tiên Anh(Chị) cần phải vào mục AP Groups và…

0 Bình luận

4. Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

4.1. Màn hình Status    Ta login vào hệ thống, chọn "System"-"Status". System Status : cho biết thời gian đã hoạt động của firewall, đồng hồ hiện tại của hệ thống Unit Information : cho biết tên của thiết bị ,Firmware version , FortiGuard AV  Definitions, FortiGuard Intrution Definitions ,Serial Number,Operation Mode…

0 Bình luận